Životné prostredie

(roky 2019-2022)

Cintoríny

1.na cintoríne v Ploštíne sme vybudovali schodisko, zrevitalizovali vstupný objekt a vodný zdroj

2.na cintoríne Palúdzka bola zrekonštruovaná vstupná brána a časť oplotenia,

3.na cintoríne v Liptovskej Ondrašovej bolo osadené zábradlie pozdĺž chodníka a oporný múr za urnovými pomníkmi,

4.na cintoríne Vrbica bola vykonaná oprava strechy Domu smútku, na základe vypracovanej projektovej dokumentácie sa vykonali stavebné práce za účelom rozšírenia cintorína v jeho východnej časti a vybudovala sa prístupová komunikácia, inštaloval sa kamerový systém za účelom jeho ochrany pred vandali a krádežami.

5.na cintoríne v Iľanove sme vybudovali chodníky.

Odpady

V oblasti odpadového hospodárstva sa na skládke odpadov Veterná Poruba realizovala bežná údržba a monitorovanie stanovených ukazovateľov.

Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina  vydala stavebné povolenie  na realizáciu  stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba“.  Stavba nebola zrealizovaná z dôvodu neodsúhlasenia mestským zastupiteľstvom mestom navrhovanej úverovej  formy  jej financovania.

Na skládke bol vybudovaný monitorovací systém za účelom overenia tvorby  priesakových ako i vytekajúcich drenážnych vôd.

Projekty v odpadovom hospodárstve

1.Zrealizoval sa projekt Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, v meste sa tak začal zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, z rodinných domov a bytových domov, ktoré o zber tohto odpadu prejavili záujem.

2.Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v  Liptovský Mikuláš – rozšírenie možnosti zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním nákupom fermentora, zvozovej techniky, zberových nádob a techniky potrebnej na prevádzku fermentora.

3.Doplnenie fermentora o drviace a chladiarenské o zariadenia z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu.

4.Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v osade Hlboké –  vybudovanie stojísk, nákup kontajnerov a kamerový systém.

5.Nákup košíkov do domácností na zber na kuchynský odpad, realizáciu plôch pod kontajnery, čím sa vylepšili podmienky pre uloženie kontajnerov a aj ich vysýpanie.

Zeleň

1.Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj -Nicovô – vybudovanie informačných tabúľ zameraných ma životné prostredie a históriu daného územia,  bežeckej trate Martikána, Vlhovej, oddychových prvkov – lavičky,  prístrešku,  detského a outdoorového ihriska, bike parku,

2.Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu – detské ihriska a plocha na Námestí Ústavy,

3.Výsadba 70 stromov vo vnútrobloku Penkalova,

4.Budovanie vodozádržných opatrení v meste  Liptovský Mikuláš – vybudovalo sa 5 dažďových záhrad v piatich školách,

5.V lokalite  Nábrežie  a Alexyho ul. – výsadba stromov a kríkov pozdĺž  cyklochodníka a na ploche pred garážami,

6.SALUT4CE  – revitalizácie vnútrobloku Hradišská, Dom kultúry – zelená stena, Nám. mieru –  revitalizácia – mobiliár, zeleň, Babičkina záhrada  – areál ZŠ s MŠ Demänovská.

Detské ihriská

-do  detských ihrísk doplnených 22 nových  hracích prvkov,

-do prevádzky sme dali maľované ihriská na Podbrezinách,

-oplotili sme detské ihrisko v Demänovej.

Útulok pre zvieratá

Mesto každý rok podporuje prevádzku útulku zvierat  OZ Očami psa.

 

(roky 2017 – 2018)

Pre pozdvihnutie povedomia o životnom prostredí sme zaviedli Detskú ekologickú konferenciu Separáčik. V rôznych lokalitách sme v spolupráci s občianskymi združeniami vysadili stromy a kríky, kultivovali sme zelené plochy a rozšírili kvetinové záhony na frekventovaných križovatkách – pri Jánošíku, pri diaľničnom privádzači a tiež pred Župným domom. Odstránili sme desiatky čiernych skládok. V roku 2017 sme vysadili 70 kusov stromov a drevín na Podbrezinách, v parku pred mestským úradom, v Liptovskej Ondrašovej a v Starom meste. V roku 2018 pribudli stovky drevín v rôznych lokalitách. V roku 2018 sme zaviedli ochranu stromov pred poškodením pri kosení trávnatých plôch. Získali sme tretie miesto na Slovensku v počte najazdených kilometrov v rámci kampane Do práce na bicykli. Vyčlenili sme financie na pokračovanie cyklochodníka do Liptovskej Ondrašovej, z externých zdrojov sme dostali peniaze na budovanie vnútromestskej cyklotrasy od železničnej stanice cez centrum mesta až po park na Rachmaninovom námestí. Na stĺpoch verejného osvetlenie v centre mesta sú zásuvky, ktoré poslúžia ako nabíjacie stanice pre e-biky. Dokončili sme prvotnú etapu protipovodňových opatrení v Ploštíne. Získali sme financie na vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v osade Hlboké. Verejnoprospešné služby zakúpili nové auto na efektívnejší odvoz komunálneho odpadu a tiež multifunkčné vozidlo, taktiež pribudla nová technika pre kompostáreň a separačnú halu.

—————————————————————————————————————————————–

(roky 2015 – 2016)

V roku 2016 sme získali 718-tisíc eur na projekt zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Taktiež sme získali financie na inštaláciu moderných a ekologických podzemných kontajnerov na odpad.

Vyčlenili sme peniaze na dobudovanie prekládkovej stanice a na výbehy pre psov. Odstránili sme desiatky čiernych skládok, na ktorých bolo uložených vyše 100 ton komunálneho odpadu. Začali sme bojovať s problematikou obťažujúceho reklamného smogu, zamestnali sme odborníčku v starostlivosti o zeleň v meste.

————————————————————————————————————————————

(roky 2007 – 2010)

Kvalita životného prostredia, rozvoj bývania a bezpečnosť

Zdravý rozvoj mesta si vyžaduje neustále skvalitňovanie životného prostredia, rozvoj bývania ale aj zlepšovanie a  udržiavanie bezpečnosti obyvateľov Liptovského Mikuláša a jeho návštevníkov.

Zvyšujeme podiel separovaného odpadu realizáciou projektov vo výške 214  tisíc eur, ktoré  financujeme z Envirofondu a Recyklačného fondu. Medzi najvýznamnejšie aktivity na zvýšenie separovaného zberu, patrí dobudovanie  infraštruktúry separovania, rozšírenie a vybavenie separačných stredísk a nákup separačných technológií a mechanizmov. Realizovali sme projekt zvýšenia kvality separovaného zberu v okrese Liptovský Mikuláš v celkovej výške takmer  2,6 miliónov eur. V spolupráci s OZ Tatry mesto realizovalo dlhodobú propagačnú kampaň na zvýšenie separovania s názvom Neseparujte sa, separujte s nami.

Liptovský Mikuláš patrí medzi najlepšie mestá na Slovensku v realizácii Programu rozvoja bývania vo výstavbe nájomných bytov. Na rozvoj bytovej výstavby mesto získalo úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške viac ako 3,3 milióna eur a dotácie i nenávratné finančné príspevky z ministerstva výstavby v celkovej výške viac ako 1,2 milióna eur. V rokoch 2007 až 2009 sme odovzdali do užívania 134  bytov (na Ulici 1. mája 50 bytov a v Palúdzke 75 bytov). V tomto roku ešte dáme do užívania byty 34 rodinám. Ďalších 73 bytov, ktoré sú vo výstavbe, bude obývaných už v budúcom roku 2011.

Realizujeme  kroky na zvýšenie bezpečnosti občanov a zníženie kriminality v meste. Zrekonštruovali a rozšírili sme verejné osvetlenie mesta a jeho častí. Presťahovali sme mestskú políciu do vyhovujúcich priestorov na  mestskom úrade, kde sme zriadili aj monitorovacie stredisko kamerového systému. To obsluhujú  aj zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou. Uviedli sme do prevádzky rozšírený kamerový systém, ktorý monitoruje mesto prostredníctvom 12 pohyblivých a dvoch statických kamier.

Rozvoj v mestských častiach

Andice – Benice

Bodice

Demänová

Iľanovo

Liptovská Ondrašová

Nábrežie, Vrbica

Nezaradené

Okoličné

Palúdzka

Ploštín

Podbreziny

Staré mesto

Stošice

Vitálišovce

Archív

V archíve nie sú pridané žiadne položky.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu