Vzdelávanie

Investičné aktivity, vzdelávanie a projekty v školách:

MŠ Vranovská všetky triedy sme vybavili interaktívnou technikou/tabuľami/, ktoré využívajú každý deň vo výchovno-vzdelávacom procese.

ZŠ Miloša Janošku revitalizácia plota keramickou mozaikou.

ZŠ s MŠ Demänovská– Škola sa zapojila do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, ktorého cieľom je podpora inkluzívneho vzdelávania a skvalitnenie profesijných kompetencií PZ a OZ  zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Vyhrali sme projekt Micro: bit, zameraný na programovanie detí od mladého veku zábavnou formou.

V areáli školy sa zrealizovali projekty Dažďové záhrady a Babičkina záhrada (projekty zamerané na environmentálnu výchovu.).

Zapojili sme sa do projektu Modernizácia učební – Jazykové laboratórium a dielne.

MŠ Palúčanská: Hmyzí hotel- v spolupráci so SAŽP v rámci projektu sme získali 1. miesto – hlavnú cenu vybudovanie Hmyzieho hotela v areáli školského dvora, Dažďová záhrada- realizačný projekt Mesta Liptovský Mikuláš, Deň detskej radosti- pri príležitosti MDD  aj v spolupráci so SMOPAJ zábavné aktivity pre deti a ich rodinných príslušníkov na školskom dvore.

MŠ Ondrašovská – uskutočnila sa úprava oplotenia, výmena vstupnej brány a bráničky a rozšírenie pozemku o 559 m2. Na novovzniknutom pozemku vznikol priestor, ktorý využívame hlavne pri pobyte vonku.  Spoločne s deťmi v rámci rozvíjania environmentálnej výchovy sme vysadili okrasné kríky a kvety, o ktoré sa deti počas roka starajú. Navozením zeminy sme na pozemku vytvorili kopec, ktorý slúži v zimných mesiacoch na bobovanie a lopárovanie a v letných mesiacoch na súťaživé a športové hry – na rozvoj lokomočných pohybov. Dopravné ihrisko dostalo nový asfalt a v spolupráci s dopravným odborom Mesta Lipt. Mikuláš a VPS namaľovať plochu s dopravným značením tak, aby deti mohli získavať nové – aj praktické vedomosti – ohľadom dopravnej tematiky.

CVČ –  22.3. 2022 sme organizovali astronomickú súťaž čo vieš o hviezdach pre ZŠ a SŠ, 24.3.2022 sme v CVČ pre mládež zorganizovali školenie rozhodcov atletiky 3.stupňa, 21.4. a 5.5. 2022 sme organizovali v CVČ biologickú olympiádu pre ZŠ.

MŠ Palúčanská výchovu a vzdelávanie detí smeruje k poznávaniu a ochrane prírody. V priestoroch školskej záhrady sme vybudovali interaktívne prostredie s environmentálnym zameraní, kde si deti prostredníctvom manipulácie s hravými prvkami rozširujú svoje poznatky o prírode, Vybudovali sme tiež zelenú oázu, kde mali deti možnosť starať sa o rastliny a vypestovať si bylinky a zeleninu.

ZŠ Dr. Aurela Stodolu: Od roku 2019 sme v projekte: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – pomoc asistenta v triedach

2022- projekt Spolu múdrejší 3 -doučovanie slabších žiakov.

2022- projekt  Kompenzácia poplatku v ŠKD za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov v hmotnej núdzi. To znamená, že títo žiaci majú družinu zadarmo-51 žiakov.

ZŠ s MŠ Okoličianska: V období rokov 2019-2022 kompletne prešla na digitalizáciu vyučovacieho procesu umiestnením interaktívnych tabúľ do každej triedy.

V rámci predmetu informatika sme sa v aktuálnom školskom roku začali venovať základom programovania s pomocou interaktívnych edukačných robotov, microbitov získaných z grantu, v ktorom sme boli úspešnými žiadateľmi.

Pandemická situácia spôsobila prechod na kvalitné a systematické dištančné vzdelávanie prostredníctvom aplikácie MS Teams,  ktoré podnietilo k inovačnému vzdelávaniu i pedagogický zbor.

Vďaka modernizácii  učební z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Integrálneho regionálneho operačného programu máme k dispozícii kvalitné učebne fyziky, chémie a biológie a dokážeme do vyučovacieho procesu vniesť viac inovatívnych metód a badánia.

K obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu, k zatraktívneniu školského areálu a k ekonomickej úspornosti  prispelo i vybudovanie dažďových záhrad v areáli školy.

ZUŠ J.  L. Bellu – Hneď po prvej vlne pandémie sme sa technicky pripravili na elektronizáciu  školy k dištančnému vzdelávaniu, aby sa kvalitne mohol realizovať výchovno-vzdelávací proces. Aj keď  dištančné vzdelávanie je iná forma výučby ako prezenčná, učitelia maximálnou mierou pristupovali k vyučovaciemu procesu. Napriek tomuto stavu sme realizovali aj online koncerty, aby sa žiaci mohli prezentovať a zviditeľniť. V súčasnosti je aj výučba na základných umeleckých školách prispôsobená trendom doby, ktoré nám priniesla.

Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej- Zapojili sa do projektov Spolu múdrejší a Spolu múdrejší 2 – s cieľom zmiernenia negatívnych dopadov pandémie na školskú úspešnosť žiakov a vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach žiakov počas dištančného vzdelávania.

Počas letných prázdnin sme realizovali projekt Letná škola zameranú na voľnočasové aktivity na rozvoj socializácie, komunikácie a precvičovanie základných zručností.

V rámci ochrany životného prostredia a jeho zveľaďovania sa škola zúčastňuje každoročne              sadenia stromčekov v regióne v spolupráci s OZ Lipa a aktivít Mesta Liptovský Mikuláš – Upracme si Háj.

Pravidelne realizujeme Metodický deň učiteľov TECH v ZŠ – so zameraním na nové trendy a metódy vo vyučovaní v predmete technika.

Škola je už tretí rok zapojená do projektu V ZŠ úspešnejší. V rámci projektu pracuje jedna špeciálna pedagogička a tri asistentky učiteľa so žiakmi so ŠVVP na elimináciu ich znevýhodnenia.

Pri vchode do budovy  školy sme vybudovali prístrešok na bicykle a v budove školy vytvorili priestor na stojany na kolobežky.

V areáli školy sme osadili street workoutovú zostavu a zrekonštruovali syntetické ihrisko – výmena mantinelov.

V triedach sme vymenili sanitu – obklady a umývadlá, doplnili sme nábytok v triedach, v kabinetoch a odstránili zastaralé presklené časti okenných stien do priestoru chodieb v triedach.

Na škole bola ukončená modernizácia odborných  učební  – projekt Moderná škola – škola pre život – jazyková a biologicko-chemická učebňa. Projekt financovaný z Európskych fondov regionálneho rozvoja a realizovaný na škole Mestom Liptovský Mikuláš.

ZŠ  M. Janošku – vybudovali sme bezpečnostný systém vstupu do budov školy zo zreteľom na zateplenie komunikačných priestorov. Vybudovali sme z nevyužívaných zastaraných priestoroch skladu uhlia a učiteľskej knižnice nové moderné učebne s interaktívnou podlahou a učebňu podporujúcu mediálnu gramotnosť. Upravili sme skladové priestory namontovaním vonkajších edukačných tabúľ s výmenou strechy a opláštenia budovy, natreli sme strechy obidvoch budov a vybudovali tri dažďové záhrady a nové detské ihrisko, vymenili oplotenie školy.

ZŠ Janka Kráľa- v škole realizujeme Projekt Spolu múdrejší – ide o doučovanie žiakov v popoludňajších hodinách – realizujeme od februára.

V rámci environmentálnej výchovy sme pripravili minikonferenciu Separáčik pre školy mesta.

Naši žiaci rozvinuli vlastnú tvorbu pri písaní básničiek, literárnych  príspevkov na tému 200. výročia narodenia J. Kráľa, ktoré sú uverejnené aj v špeciálnom vydaní školského časopisu Motýľ.

V rámci rozvoja jazykových kompetencii cudzieho jazyka máme pripravený pre našich žiakov  9. ročníka týždenný jazykový kurz s anglickým lektorom.

V rámci rozvoja kompetencií používania IKT sa zapojíme so žiakmi do IT testu na hodinách informatiky.

Naša škola bola vybraná do medzinárodného merania ICILS 2023 – medzinárodná štúdia počítačovej a informatickej gramotnosti  žiakov 8. ročníkov , ktoré realizujeme 16. a 17. mája on-line.

Všeobecne: ZŠ M. Janošku, ZŠ J. Kráľa, ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu, ZŠsMŠ Okoličianska, ZŠsMŠ Demänovská ulica boli úspešne zapojené do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – refundácia miezd asistentov učiteľa a členov inkluzívnych tímov (školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia a sociálni pedagógovia) v šk. roku 2020/2021.

——————————————————-

Vzdelávanie v ostatných rokoch ovplyvnilo riešenie epidemiologickej situácie a na základe toho prinieslo zmeny formy vzdelávania. Prezenčnú formu nahradzovala dištančná forma vyučovania. Komplementárne vzdelávacie aktivity sa plánovali tak, aby neboli záťažou, ale doplnkom hlavných vzdelávacích aktivít. Zmena musela nastať v priebežnom, ale aj v celkovom hodnotení žiakov počas mimoriadnej situácie a vyhláseného núdzového stavu.

Kvalitné vzdelávanie stojí na učiteľoch, ktorí majú záujem a chuť neustále sa zlepšovať a meniť tak svoje hodiny a svet k lepšiemu, neúnavne hľadajú nové spôsoby, ako učiť inovatívne, atraktívne a zážitkovo. Viac sa vníma potreba celoživotného vzdelávania, odzrkadľuje sa v doplnení plánov profesijného  rozvoja škôl. Neustála zmena si vyžaduje nové potreby a  osobnostný rast každého zamestnanca.

(2019-2022)

Obnovili sme metodické dni v rámci základných a materských škôl. Pre pozdvihnutie povedomia o životnom prostredí sme zaviedli Detskú ekologickú konferenciu Separáčik. Zaviedli sme systém Tolerancia nie je len slovo a v rámci neho organizujeme rôzne aktivity v školách.

Pravidelné sú prehliadky tvorivosti v materských školách, výborné výsledky prináša Základná umelecká škola a Centrum voľného času. Školy sa úspešne zapojili do grantových projektov a rozšírili svoje knižnice (ZŠ Okoličianska). Obnovili sme telocvičňu a sociálne zariadenia po živelnej pohrome v ZŠ Okoličianska. Centrum voľného času Elán získalo z externých zdrojov peniaze na materiálno športové vybavenie. V Materskej škole Agátik sme vymenili okná, získali sme peniaze na nadstavbu a rozšírenie vyťaženej Materskej školy Komenského, pribudli parkovacie miesta pri ZŠ s MŠ Demänovská a pri Materskej škole v Liptovskej Ondrašovej. Bezpečnostné opatrenia sme zrealizovali pri vstupe do ZŠ s MŠ Okoličianska. Výbornými výsledkami na rôznych súťažiach a prehliadkach sa môže pochváliť naša základná umelecká škola.

(roky 2017-2018)

Jedna z oblastí, ktorú sme najvýraznejšie podporovali, je školstvo. na rekonštrukciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sme preinvestovali 500-tisíc eur, čo sa – veríme –  pozitívne odrazí na podmienkach vyučovacieho procesu.

Vymenili sme napríklad okná Základnej škole Čsl. brigády a v Materskej škole Aurela Stodolu či v Materskej škole Nábrežie 4. apríla, doplnili sme vybavenie telocviční. V mestských Detských inštrukčných jasliach sme rekonštruovali kuchyňu, spálňu, práčovňu a ďalšie vybavenie.

Okrem množstva rekonštrukcií, ktoré zlepšili podmienky pre deti, pedagógov, vychovávateľky a kuchyne, sme pripravili mnoho inovatívnych programov. V školskom roku sme pre deti z materských a základných škôl zorganizovali separačné aktivity s cieľom naučiť najmenších, ako správne triediť odpad a prispievať k zlepšeniu kvality životného prostredia. Pre riaditeľov škôl a školských zariadení sme zaviedli pravidelné metodické odborné dovzdelávanie. V roku 2016 sme zaviedli transparentné hodnotenie riaditeľov škôl. Na rozšírenie obzorov detí a vštepovanie ideí tolerancie sme pripravili akciu Tolerancia nie je len slovo.

(roky 2015 – 2016)

Moderné vzdelávanie a aktívne trávenie voľného času

Prioritou vedenia mesta v oblasti školstva a športu je vytvárať vhodné podmienky pre moderné vzdelávanie a aktívne trávenie voľného času detí a mládeže. Zrekonštruovali a zateplili sme tri základné a jednu materskú školu (ZŠ J. Kráľa, ZŠ na Demänovskej ceste, ZŠ M. R. Martákovej  a MŠ  Československej brigády). Školy budú tiež vybavené výpočtovou technikou a modernými školskými pomôckami, ktoré prispejú k skvalitneniu vzdelávacieho procesu. Mesto získalo na financovanie týchto aktivít  3,5 milióna eur z eurofondov. Realizujeme aj plynofikáciu škôl a škôlok, modernizáciu kotolní, výmenu okien a opravy striech.

Predstavitelia mesta výrazne podporujú aj vznik športovísk pre rozvoj športových aktivít. Najrozsiahlejším projektom bolo Vybudovanie multifunkčnej haly Liptov Aréna, ktorú využilo v priebehu jej doterajšej existencie už viac  ako 10 tisíc aktívnych športovcov.

Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity vyrástli pri  Základnej škole Janka Kráľa a pri škole na ulici Československej brigády. Na ich výstavbu sme získali financie vo výške 422 tisíc eur z fondov Nórskeho finančného mechanizmu.

Umelý trávnik a zrenovované sociálne zariadenia na futbalovom ihrisku MFK Tatran Okoličné zlepšili podmienky pre viac ako 500  mladších žiakov, futbalistov juniorov i seniorov. Pribudli nové ihriská s umelým trávnikom v Okoličnom a Palúdzke.

Vodní slalomári budú mať novú lodenicu v Areáli KTK. Po 30 rokoch sa konečne  zlepšia podmienky pre prípravu nielen olympijských víťazov, ale aj nových vodáckych talentov. Projekt v celkovej výške 1,5 milióna eur financuje Ministerstvo obrany SR.

(roky 2007 – 2010)

Rozvoj v mestských častiach

Andice – Benice

Bodice

Demänová

Iľanovo

Liptovská Ondrašová

Nábrežie, Vrbica

Nezaradené

Okoličné

Palúdzka

Ploštín

Podbreziny

Staré mesto

Stošice

Vitálišovce

Archív

V archíve nie sú pridané žiadne položky.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu