Kultúra a šport

(2019-2022)

2019

ŠPORT – PODUJATIA

Rok sme tradične začali slávnostným vyhlásením Športovca roka za rok 2018 na území mesta Liptovský Mikuláš. Preplnená sála Domu kultúru už roky svedčí o popularite podujatia. Vzhľadom k tomu, že mesto sa hrdí nielen titulom Mesto olympijských víťazov, ale i množstvom športových klubov s vynikajúcimi výsledkami od detských až po seniorské kategórie, zaviedli sme ďalšie dve nové kategórie pri vyhlasovaní výsledkov. Je to Talent roku a Osobnosť športu (Peter Mráz, celoživotne pôsobiaci vo vodnom slalome, tréner niekoľkonásobnej olympijskej víťazky Eleny Kaliskej a tréner mládežníckych kategórii)

Hneď na to, 23. februára 2019 sme zrealizovali na Námestí osloboditeľov skutočne veľkolepé privítanie majsterky sveta v obrovskom slalome, Petry Vlhovej. Niekoľko tisícový dav obliehal námestie a čakal na príchod majsterky sveta na hlavnú tribúnu. Súčasťou bol bohatý program spojený s autogramiádou.

Pokračovali sme desiatkami ďalších podujatí a aktivít. V tom množstve určite rezonuje podujatie Liptov Ride, ktorého je mesto súčasťou.

Spomenieme Športový deň zdravotne postihnutých. V roku 2019 sa na ňom zúčastnilo vyše 300 účastníkov s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami z celého okresu Liptovský Mikuláš. Podujatie svojím poslaním, filozofiou a účasťou sa už dávno stalo regionálnym podujatím. Takáto aktivita, prístupná pre všetkých zdravotne znevýhodnených účastníkov bez rozdielu, je jediná v širokom regióne Slovenska.

Športové zariadenia

V priestoroch krytej plavárne bola vymenená časť drevených okien za nové (plastové), v hodnote približne 15 000 €. Ukončená bola rekonštrukcia futbalového štadióna MFK Tatran formou kolaudačného rozhodnutia a zúčtovaním prostriedkov, použitých na tento účel. V roku 2019 bola realizovaná obhliadka areálu skateparku, ktorý VPS opätovne prevzala do správy od o.z. Skateboard klub. Vzhľadom k tomu, že areál bol v havarijnom stave, pristúpili sme k jeho uzavretiu. Na základnú rekonštrukciu sme vyčlenili 7 000 eur.

ROK 2020

Šport – podujatia

Začiatok  roku 2020 bol významne poznačený pandémiou COVID-19 t. Ani na konci hodnoteného obdobia nie je situácia celkom jasná a mnohé aktivity sme boli nútení v zmysle epidemiologických opatrení zrušiť, resp. obmedziť. Pred pandémiou COVD-19 sme zrealizovali slávnostné Vyhodnotenie športovcov mesta za rok 2019, ktorého motívom boli Olympijské hry 2020 a niekoľko tisíc rokov staré, ale múdre posolstvá bohov Olympu. Osobnosťou športu za rok 2019 sa stal Jozef Martikán, zaslúžilý reprezentačný a klubový tréner sa podieľal na výchove nielen niekoľkonásobného olympionika, Michala Martikána, ale aj ďalších našich reprezentantov ako Milan Kubáň, Marián Olejník, Stanislav Gejdoš ml., Alexander Slafkovský ml., Jakub Grigar.

Všetky ďalšie podujatia boli presunuté na nové termíny, niektoré sme zrušili úplne.

Športové zariadenia

Hlavnou témou roku 2020 bolo ukončenie obnovy Zimného štadióna. Budúcnosť hokejového mesta, ktorým Liptovský Mikuláš určite je, tak nabrala opäť na sile. Vytvorili sme po mnohých desaťročiach dôstojný priestor pre deti, mládež, ale aj profesionálny šport, tak, ako tomu bolo v roku 2019 pri rekonštrukcii futbalového štadióna pri MFK Tatran. Pokračovali sme aj s obnovou krytej plavárne. V rámci druhej etapy sme vymenili drevené okná za plastové.  V bazénovej hale sa opravila podlaha, štartovacie bloky a osadili sa nové lavičky po celom obvode bazéna, ktoré nahradili pôvodné z roku 1986. V šatniach pre návštevníkov bazéna sa opravil keramický obklad stien. V šatniach pre návštevníkov telocvične sa vymenilo pôvodné zariadenie za nové, modernejšie a estetickejšie vybavenie. Bola tak isto zrekonštruovaná podlaha pri telocvični. V Relax centre sa vymenil nábytok v odpočivárni. Na multifunkčných ihriskách v areáli ZŠ Janka Kráľa sa uskutočnila oprava oplotenia a výmena ochranných sietí a rovnako boli osadené nové ochranné siete v areáli ZŠ M. Janošku. V skateparku boli opravené ďalšie dve prekážky a betónovú podlaha. Opravilo sa aj oplotenie areálu.

ROK 2021

Šport – podujatia

Uskutočnila sa Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní, tenisový turnaj Peter Open pre dospelých a tenisový turnaj pre mládež (počas letných mesiacov, kedy boli čiastočne uvoľnené opatrenia pre menší počet účastníkov), Bowlingový turnaj parkinsonikov.

 Športové zariadenia

Na prelome mesiacov január, február 2021 sa uskutočnilo kolaudačné konanie rekonštrukcie zimného štadióna etapa IV.2 a V.

V prvej polovici roka boli nad rámec bežnej údržby opravené sprchy v šatniach prislúchajúcich k telocvični. Opravená bola aj odkvapová rúra vo vstupnej hale k telocvični. Opravené bolo osvetlenie v šatniach pre návštevníkov telocvične. V šatniach prislúchajúcich k telocvični sa opravili pre návštevníkov lavičky, rovnako aj lavičky v šatniach pre návštevníkov bazéna a pri recepcii.

Rovnako boli  opravené dve športoviská – oplotenie v Liptovskej Ondrašovej a vymenené preglejky na prekážkach v skateparku.

 ROK 2022

 Šport – podujatia

 Rok 2022 sa nesie v duchu 90. výročia organizovaného hokeja v mesta – vernisáž v Múzeu Janka Kráľa, exhibičný zápas a galavečer v Dome kultúry.

Do mesta zavíta opäť medzinárodné podujatie – ME vo vodnom slalome. Po nútenej covidovej prestávke sa začínajú obnovovať niektoré športové podujatia – tenis, súťaže žiakov, …. Opäť sme vítali účastníkov  Liptov Ride. Pripravujeme ďalšie podujatia – Cyklomaratón M. Rázusa, Ondrašovská horička, Národný výstup na Kriváň…

Športové zariadenia

Oprava Nórskeho ihriska v areáli ZŠ Janka Kráľa a obnova prekážok v areáli skateparku.

KULTÚRA

ROK 2019

Pamiatková starostlivosť

V I. polovici roku sme zaznamenali poškodenie NKP Pomník so sochou Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov grafitmi. Po spracovaní reštaurátorského zámeru nám KPU vydal súhlasné rozhodnutie so zámerom  obnova sochy Janka Kráľa reštaurátorom. Celková suma za obnovu poškodenej NKP Pamätník so sochou Janka Kráľa bola 5 370 eur. V  Parku M. R. Martákovej, sa nachádzal pomník vo veľmi zlom technickom stave. Havarijný stav pamätníka bol odstránený a pamätník obnovený v druhej polovici roku 2019. Celková suma bola vo výške 1 836 eur.

Podujatia

Novoročným koncertom s rok vopred zazmluvnenou excelentnou interpretkou Máriou Čírovou s kapelou. Zároveň sme si pripomenuli 26. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky a slávnostnú chvíľu podčiarklo odovzdanie ocenení mesta za rok 2018.

Nasledovalo ďalšie podujatie, ktoré sme pripravovali už v októbri predchádzajúceho roku – Fašiangy v meste. Je to aktivita v zmysle celoštátnej koncepcie kultúry, ktorá kladie veľký dôraz na udržiavanie tradícií a ich priblíženie obyvateľom a návštevníkom nášho mesta. Teší sa čoraz väčšej pozornosti pasívnej, ale i aktívnej, o čom svedčí 300 členný fašiangový sprievod mestom v historických kostýmoch s 3 ľudovými hudbami a záverečným pochovávaním basy na Námestí osloboditeľov.

Svoje miesto si v našom meste už našiel benefičný koncert Hudba bez bariér 2019, ktorého výťažok putoval pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov Slovenska, ale aj nášho regiónu. Nasledovali Oslavy oslobodenia mesta a jeho mestských častí, Sviatku práce, Vstupu Slovenska do EÚ, Oslavy víťazstva nad fašizmom, ale aj príjemný šansónom naplnený Deň matiek v preplnenej synagóge.

Začiatkom júna sme opäť hostili už 45. ročník celoštátnej prehliadky amatérskeho divadla – Belopotockého Mikuláš.

Významným tradičným podujatím mesta Liptovský Mikuláš je koncert MOSTY GESHARIM, ktorý spája rôzne kultúry z krajín V4. Filozofiou podujatia je spolupatričnosť, spolupráca a prepojenie rôznych hudobných žánrov krajín V4.

Dňa 28. augusta 2019 sme si dôstojne uctili jeden z najväčších medzníkov v histórii nášho národa –  75. výročie Slovenského národného povstania. Oslavy 75. výročia sme realizovali opäť inovovanou formou na Námestí osloboditeľov. Súčasťou boli pietne akty na NKP Háj Nicovô, Námestí osloboditeľov a v mestských častiach. Program počas celého poobedia bol venovaný nielen veteránom (medailón gen. maj. Jánovi Iľanovskému), ale i mladšej generácii. Súčasťou bola statická výstava historickej výstroje a výzbroje, hymnu sme počuli v podaní FsK z Východnej, zapojili sme Vojenský útvar z Ružomberku (čestná stráž, príchod a odchod štátnej vlajky). Po oficiálnej časti a odovzdaní ocenení veteránom 2. sv. vojny nastúpil komorný orchester Sinfonietta z Bratislavy, pre mladšiu generáciu hudobná skupina Arzén ukončila slávnostný deň.

Pri realizácii osláv Medzinárodného dňa vojnových veteránov sme taktiež inovovali. V roku 2019 sme oslovili Úniu vojnových veteránov Slovenska a Akadémiu ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. Súčasťou osláv je pietny akt pri príležitosti konca Veľkej vojny.

Rok 2019 patril aj uchovávaniu tradičnej kultúry v zmysle Stratégie rozvoja kultúry 2014 – 2020. Okrem podujatí organizovaných mestom a partnerskými inštitúciami na území mesta v oblasti tradičnej kultúry, sme sa zúčastnili i aktivít celoštátneho Slovenského dňa kroja v Banskej Bystrici a Vidieckeho deň regiónov v Podbrezovej. Participovali sme na oslavách  100. výročia ochrany prírody na Slovensku a mnohých ďalších.

Vyvrcholením kultúrneho diania v meste boli štyri adventné koncerty v Kostole sv. Mikuláša v podaní bardky slovenského umenia Božidary Turzonovovej a Danubius Octet Singers, v evanjelickom kostole na Námestí Žiadostí slovenského národa, na Nádvorí NKP Čierny orol v ľudovom duchu a koncertom Simy Martausovej v Kostole sv. Petra z Alcantary. Prvý raz v histórii adventných koncertov mesta posledná spomínaná interpretka pre obrovský záujem odohrala dva koncerty po sebe.

ROK 2020

Pamiatková starostlivosť

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 61 z 12. februára 2020 boli mestu Liptovský Mikuláš schválené kapitálové finančné prostriedky na obnovu NKP Háj Nicovô a prístupovej cesty k pamätníku. Napriek tomu, že hrobové miesta sú pravidelne udržiavané, i keď stav obrúb už rovnako nedovoľuje hĺbkové čistenie, pretože spišský travertín, z ktorého tieto obruby sú, podlieha poveternostným podmienkam nášho regiónu. Zámerom, schváleným Ministerstvom vnútra SR (kompetencia pre vojnové cintoríny) a Krajským pamiatkovým úradom v Žiline je odstránenie obrúb, čo by znamenalo efektívnejšiu a jednoduchšiu údržbu (kosenie, hrabanie lístia a pod.) v celom areáli vojnového cintorína.  Na základe poskytnutej dotácie z MF SR na obnovu vojnového cintorína a obnovu prístupovej cesty, sme v I. polroku realizovali všetky prípravné práce, spracovali sme potrebnú dokumentáciu, povolenia od MV SR (jediný gestor vojnových hrobov na Slovensku), KPU ŽA, Ministerstva obrany Českej republiky.

Finančné prostriedky boli použité i na komplexnú obnovu pamiatkového objektu sochy J. Tranovského na Námestí Žiadostí slovenského národa.

Podujatia

Rok pokračoval jedným z najúspešnejších a top podujatí – Fašiangy v meste. Viac ako 300 členný kostýmovaný sprievod sa rozšíril o ďalšie školy a školské zariadenia na území mesta, kluby seniorov a hlavne folklórne súbory a skupiny z Liptova. Nielen v meste, ale aj v mestských častiach sa Fašiangy tešia veľkej obľube. Fašiangovníci spievali a tancovali aj v mestských častiach – Liptovskej Ondrašovej, Bodiciach, Iľanove, Ploštíne a v Palúdzke.

V marci bolo mesto už po tretí raz partnerom emotívneho podujatia – Hudba bez bariér. Už 7. ročník podujatia má od začiatku ťažkú cestu, ale pomáha ľuďom a v tomto roku sa objavili slzy šťastia u človeka, občana mesta z Detského domova, ktorý si tentoraz prevzal šek v hodnote 1.500,– eur.

Vyššie uvedené podujatia sme stihli ešte pred príchodom celosvetovej pandémie COVID-19 na Slovensko.

Mnohé nasledujúce podujatia, ktoré sme pripravovali už od roku 2019 sme museli úplne zrušiť. Patrili k nim Oslavy 75. výročia oslobodenia mesta (4. apríla 2020). Na tento deň sme mali pripravenú veľkú vojenskú simuláciu oslobodzovacích bojov za účasti 200 členov Klubov vojenskej histórie zo Slovenska, Poľska a Česka. Vedenie mesta napriek núdzovému stavu realizovalo tiché kladenie vencov na Námestí osloboditeľov a NKP Háj Nicovô.

Rovnako boli tiché kladenia vencov na výročie 1. mája (1918) a výročie Žiadostí slovenského národa.

Rok 2020 je významným pre celé svetové spoločenstvo i naše mesto. Je to rok, kedy sme si pripomenuli obrovský míľnik v histórii ľudstva – 75. výročie 2. svetovej vojny, t. j. Deň víťazstva nad fašizmom a zároveň 75. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš. Uznesením vlády SR č. 61 zo dňa 12. februára 2020 bolo schválené, že celonárodné oslavy konca 2. svetovej vojny budú už po tretí raz v našom meste. Nestalo sa tak, keď nás všetkých postihli dôsledky pandémie COVID-19, boli sme nútení tieto  celoštátne oslavy v našom meste zrušiť. Vzhľadom k uvedenému, sme sa úprimne potešili tichej spomienke najvyšších ústavných činiteľov na vojnovom cintoríne s pamätníkom  NKP Háj Nicovô v Deň 75. výročia víťazstva nad fašizmom, 8. mája 2020.

V medziobdobí sme stihli ešte 29. ročník podujatia MOSTY GESHARIM s bardami kultúry – Milanom Lasicom a Jiřím Suchým s orchestrom Semaforu.

ROK 2021

Pamiatková starostlivosť

Obrovským úspechom mesta v roku 2021 bolo, že sa po mnohých komplikáciách a nedostatku finančných prostriedkov po rokoch podarilo realizovať obnovu vojnových hrobov NKP Háj Nicovô. Napriek tomu, že obnovu predchádzali mnohé komplikácie, podarilo sa nám za podpory Krajského pamiatkového úradu, Ministerstva vnútra SR – sekcie vojnových hrobov, Ministerstva obrany ČR zrealizovať úžasnú zmenu vojnového  cintorína. Slávnostné sprístupnenie obnoveného vojnového cintorína sme realizovali rovno v roku 60. výročia sprístupnenia NKP Háj Nicovô a pri príležitosti osláv Slovenského národného povstania. Celkový vzhľad po obnove ocenila verejnosť, dotknuté orgány štátnej správy, združenia i pozostalí vojnových obetí.

V roku 2021 sme vykonali exhumáciu vojnovej obete Michal Chlebo z už nepoužívaného cintorína v Okoličnom a ostatky sme za účasti evanjelického farára uložili na vojnový cintorín NKP Háj Nicovô ešte pred ukončením obnovy vojnových hrobov za účasti najbližších príbuzných.

Finančné prostriedky boli použité i na obnovu NKP Pomník so sochou M. M. Hodžu. Kompletne sme obnovili a zreštaurovali pomník, sochu i písmo na Námestí ŽSN.

Podujatia

Spomienkové akty pri príležitosti oslobodenia mesta, Dňa víťazstva nad fašizmom, Žiadostí slovenského národa, 1. mája, SNP, Pamiatku zosnulých, Koniec 1. svetovej vojny, Deň zvrchovanosti, Vstup Slovenska do EÚ, Medzinárodný deň vojnový veteránov sme realizovali len v úplnom obmedzení verejnosti – tak, ako to umožňovali pandemické opatrenia. Vedenie mesta napriek núdzovému stavu realizovalo tiché kladenie vencov pri všetkých uvedených pamätných dňoch a štátnych sviatkoch.

Našou snahou bolo posunúť tieto spomienkové akty aj do virtuálnej podoby – výročie oslobodenia mesta sme pripravili hudobný vstup priamo z NKP Háj Nicovô, ktorý mal vysokú sledovanosť.  Pripomenuli sme si 210. výročie narodenia M. M. Hodžu, počas leta sme participovali na podujatí Nezabudnutí susedia. Ako náhradu za Deň rodiny a Deň matiek sme zorganizovali premietanie filmov pre deti, rodinných filmov a aktivity v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa a Domom kultúry.

Počas leta, keď boli opatrenia v primeranej miere uvoľnené, sme realizovali už 30. ročník tradičného podujatia s európskym významom MOSTY GESHARIM. Tento ročník hostil okrem iných takých bardov československého umenia, ako  Miroslav Žbirka a Ewa Farna. Spolu s rodinou Gesundheit a Trnovských sme zorganizovali aktivitu súvisiacu s ocenením Spravodliví medzi národmi. Je to vyznamenanie, ktoré od roku 1963 udeľuje štát Izrael ľuďom nežidovského pôvodu, ktorí prispeli k záchrane Židov pred holokaustom. Bolo udelené vyše 22 000 ľuďom z celého sveta, 600 patrí Slovákom. Dvaja z nich sú Júlia a Ján Trnovský z Liptovskej Ondrašovej.

Na Námestí osloboditeľov sme privítali Mikuláša s jeho domčekom a sprístupnili sme opäť Betlehem pod arkádami Múzea Janka Kráľa pre spríjemnenie Vianočných sviatkov a privítali sme opäť po roku v našom meste Mikuláša s družinou. Vyvrcholením roku boli za najprísnejších opatrení realizované online adventné koncerty, už tradične v katolíckom kostole sv. Mikuláša na Námestí osloboditeľov, na Nádvorí NKP Čierny orol folklórny advent, v ev. kostole na Námestí Žiadostí slovenského národa a záver patril Kostolu sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. Takýmto spôsobom sme  spríjemnili adventné obdobie divákom na informačných stránkach mesta a TV Liptov. Sledovanosť bola vo veľmi vysokých číslach, tak je zrejmé, že aj takýto typ prezentácie má v dnešnej dobe význam.

ROK 2022

Pamiatková starostlivosť

Aj v roku 2022 pokračujeme v obnove NKP Háj Nicovô. Podarilo sa nám získať finančné zdroje na obnovu 16 ks vavrínových vencov – cesta víťazov. Obnovu bude realizovať certifikovaný reštaurátor.

Podujatia

V marci 2022 sa začínajú uvoľňovať pandemické opatrenia až do úplného zrušenia. Pripravili sme všetky spomienkové aktivity – Oslobodenie Okoličného, mesta a mestských častí, Májové oslavy (1. mája Sviatok práce, Vstup SR do EU, 6. máj Deň víťazstva nad fašizmom, 14. máj Žiadosti slovenského národa), Deň matiek.

V apríli sme zorganizovali podujatie venované veľkonočným zvykom a tradíciám na Námestí osloboditeľov.

Koncom mája realizujeme po dvojročnej prestávke podujatie Deň rodiny, v Dome kultúry budú dva ročníky festivalu PAN, celoštátna prehliadka Belopotockého Mikuláš.

Rok je venovaný Jankovi Kráľovi. Počas roku pripravujeme viacero aktivít pri príležitosti 90. výročia organizovaného hokeja v meste, ktoré vyvrcholia exhibičným zápasom a galavečerom v Dome kultúry.

 

Dom kultúry (2019 – 2022)

V roku 2019 sme pracovali ešte bez poznačenia  covidom a bolo to vidieť v počte realizovaných podujatí  čo sa prenieslo do tržieb, kde sme zaznamenali nárast vlastných príjmov o 67 % plánovaného rozpočtu. Kultúrnych podujatí sme celkovo zrealizovali 155, pričom sme nevynechali ani mestské podujatia či Mikulášske leto, ktoré malo veľmi dobrú úroveň.

Z menších opráv sme realizovali automatický maskovací systém v kine spolu s elektronickým zatváraním opony v hodnote 18 000 eur.

Ušetrené prostriedky  vo výške 19.000 eur sme investovali v roku 2020 do rekonštrukcie kaviarne. Počas korony sa nám podarilo ešte dokončiť rekonštrukciu kancelárskych priestorov a svetelných ťahov vo veľkej sále.

Kultúrny program nám v marci 2020 zastavila korona, napriek tomu sme v rámci uvoľnenia realizovali v oklieštenej podobe Mikulášske leto, podobne to bolo aj s preloženými podujatiami,  čo si vyžiadalo zvýšený nápor na plánovanie podujatí. Podobne tomu bolo aj v roku 2021.  Kultúrny program bežal v obmedzenom režime a jeho nové oživenie nastáva až v súčasnej dobe.

(2019-2022)

Múzeum Janka Kráľa

2019

Pripomenuli sme si 160. výročie narodenia geniálneho vynálezcu Aurela Stodolu prostredníctvom príležitostného podujatia, vybudovaním a sprístupnením expozície Pracovňa profesora Aurela Stodolu, pouličnej výstavy v historickom centre a 10 dielnej letnej série interaktívnych podujatí Geniálny park v múzejnej záhrade. Návštevníkom bola tiež sprístupnená novovybudovaná expozícia Historická knižnica, v ktorej je vystavených 4 500 knižných muzeálií. V záhrade Rodného domu súrodencov Rázusovcov pribudla Letná čitáreň – altánok s ohniskom. Priečelie sídelnej budovy mestského múzea ozdobil drevený betlehem.

2020

Celoročnou interiérovou i pouličnou výstavou, sériou divadelných inscenácií sme si pripomenuli 190. výročie založenia prvého slovenského ochotníckeho divadla Gašparom Fejérpataky-Belopotockým. Prístup do synagógy radikálne skultúrnil zrekonštruovaný travertínový chodník. V expozícii Tatrín a Žiadosti slovenského národa bola inštalovaná unikátna Historická knižnica Tranoscia a v záhrade Rodného domu Rázusovcov zastrešenie Letnej čitárne. Súbor drevených plastík v betleheme pod arkádami doplnili sochy troch mudrcov.

2021

Mestské múzeum zrekonštruovalo expozíciu venovanú oslobodeniu nášho mesta. Revitalizácia ďalšej časti hlavnej expozície, pestrá séria interaktívnych podujatí a pouličná výstava pripomenuli 150. výročie narodenia vynálezcu Eduarda Penkalu a sprevádzkovania Košicko-bohumínskej železnice. Pri príležitosti 210. výročia narodenia Michala Miloslava Hodžu bola komplexne zrekonštruovaná expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa a uskutočnilo sa spomienkové podujatie s divadelným predstavením. Betlehem pod arkádami bol obohatený o ďalšie drevené plastiky.

2022

Jubilejné 200. výročie narodenia Janka Kráľa pripomenula celoročná séria podujatí a aktivít – reinštalácia časti expozície Pamätná izba Janka Kráľa a pouličná výstava. 90. výročiu liptovskomikulášskeho ľadového hokeja bola venovaná autentická interiérová výstava s potenciálom stať sa základom zamýšľanej siene slávy na zrekonštruovanom mestskom zimnom štadióne. Mestské múzeum začalo realizovať projekt vybudovania kováčskej expozície v hospodárskej prístavbe Rodného domu súrodencov Rázusovcov s využitím pôvodného nástrojového vybavenia starej kováčskej vyhne z obce Vlachy.

(2019-2022)

Občianske združenie Živé námestie

Snažili sme sa o oživenie a zvýšenia návštevnosti historického centra mesta Liptovský Mikuláš domácimi obyvateľmi, ako aj návštevníkmi  z domova i zo zahraničia

V spolupráci s podnikateľmi, ktorí majú svoje prevádzky v historickom centre mesta, sme opäť k  LTS 2019 (už po štvrtýkrát) vydali informačno-propagačný materiál historického centra mesta Liptovský Mikuláš v náklade 18 000 ks. Sú v ňom uvedené pamätihodnosti, možnosti parkovania, športovania a pod., ale tiež konkrétne prevádzky s ponukou ich tovarov a služieb.  Svoje produkty tu propagovalo 26 prevádzok. Súčasťou materiálu bola orientačná mapka historického centra mesta Liptovský Mikuláš.

Organizovali sme tiež zaujímavé podujatia, ktoré sa už stali tradíciou a tešia sa obľube návštevníkov ako Medzinárodný deň žien či Prvá a Posledná míľa Liptova.

Podujatie  Módna prehliadka Zdenky Kubányiovej & barmanská show sme už po tretíkrát usporiadali v júli 2019.  Návštevníci podujatia mali možnosť vidieť módnu prehliadku, v ktorej módna návrhárka Zdenka Kubányiová predstavila viac ako 90 modelov dámskych, pánskych i detských šiat. Módna prehliadka sa striedala s vystúpeniami profesionálneho barmana,  ktorý predviedol zaujímavú  barmanskú show, nechýbala ani ohňová šou. Súčasťou podujatia bola laserová šou,  ktorú z príležitosti 160. výročia narodenia vynálezcu Dr. A. Stodolu pripravilo Múzeum Janka Kráľa.

Ďalším podujatím bolo 190. výročie verejného súdu a popravy liptovského zbojníka Mateja Tatarku. Zorganizovali sme rekonštrukciu verejného súdu a popravy zbojníka Mateja Tatarku. Presne na deň, kedy pred 190 rokmi skončil na mikulášskom popravisku známy zbojník Matej Tatarka. Bola to posledná verejná poprava v Liptovskom Mikuláši. Stalo sa tak v roku 1829, 116 rokov po poprave známejšieho zbojníka Juraja Jánošíka.

Nechýbal tradičný Lampiónový sprievod, na ktorom sa zúčastnilo vyše 500 detí.

Pripravili sme jednotné informačné tabuľky –  cieľom tohto projektu je prispieť k  skvalitneniu primárnej ponuky cestového ruchu v historickom centre mesta a jeho širšom okolí. Na území mesta sa nachádza veľa významných historických budov a objektov, z ktorých veľká časť je aj národnou kultúrnou pamiatkou. Návštevníci, prichádzajúci do mesta a niekedy ani domáci obyvatelia nemajú vedomosť, čím je ten ktorý historický objekt zaujímavý, jedinečný. Práve z tohto dôvodu, chceme označiť tieto historické budovy jednotnými informačnými tabuľkami. Z nich  sa návštevníci i domáci obyvatelia dozvedia zaujímavosti kto v tej ktorej budove žil, pôsobil, tvoril, prípadne sa narodil, aké dôležité dejinné udalosti sa v nej odohrali a pod. Projekt celkove zahŕňa 27 historických objektov. Na každej tabuľke bude okrem stručného textu QR kód, s odkazom na web stránku,  kde sa návštevník dozvie rozšírenú informáciu. Dobovú atmosféru priblíži audionahrávka.

Dôstojne si pripomíname okrúhle výročia

Zabezpečili sme rekonštrukciu ihrísk, ktoré boli postavené z nórskych fondov pri ZŠ Miloša Janošku. Oživili sme galerijnú záhradu a revitalizovali priestory Galérie Kolomana Sokola. V roku 2017 sme obnovili dosky s nápismi na Háji. Nechýbalo edukatívne podujatie v podobe komentovaného sprievodu pri výročí Liptovskej stolice. K oživeniu centra prispela módna prehliadka Martina Hrču. V Dome kultúry sme rekonštruovali vstup do bábkovej sály, toalety pre účinkujúcich a osvetlenie vo veľkej sále. Obnovou prešlo hygienické zázemie na futbalových štadiónoch v Palúdzke a v Demänovej. Začali sme s rozsiahlou rekonštrukciou zimného a futbalového štadióna. Dôstojne sme si pripomenuli 750. výročie prvej písomnej zmienky o Vrbici a ocenili sme Kanoe Tatra Klub (klub aj činovníkov) pri príležitosti okrúhlych výročí. V roku 2018 organizujeme mnoho podujatí pri výročiach Mikulášskych prvých májov, vzniku ČSR a ukončení 1. sv. vojny.

V mestskom Múzeu Janka Kráľa sa podarilo obnoviť vstup do expozície Tatrín, markantne sme oživili dianie v Rázusovie dome vo Vrbici, v synagóge pribudol interaktívny sprievodca a v hlavnej expozícii múzea láka turistov zrekonštruovaná Jánošíkova súdna sieň. Všetky expozície múzea sú prístupné počas celého roka. Od roku 2017 sme zatraktívnili centrálne námestie umiestnením klavíra pod arkády, na ktorom si môžu zahrať okoloidúci. Na kostole Zbierka sme inštalovali pamätnú tabuľu obetiam 1. sv. vojny z územia mesta. V roku 2018 postupne obnovujeme pamätník 1. sv. vojny v Ploštíne, pamätník Kolomana Petroviča na nábreží Váhu a pamätník protifašistického odboja na Námestí osloboditeľov. K revitalizácii pamätníka 1. a 2. sv. vojny v Iľanove prispejeme obnovou symbolov.

(2017 – 2018)

V mestskom Múzeu Janka Kráľa sme realizovali dôkladnú revíziu zbierkového fondu, ktorý obsahuje vyše 37-tisíc položiek. Obnovili sme časť fasády na priečelí sídelnej budovy, zabezpečili sme odkvapy proti zamŕzaniu inštaláciou vyhrievacieho systému. Zriadili sme nové miesto prvého kontaktu s návštevníkmi. Iniciovali sme opätovné podanie žiadosti na finančnú podporu projektu centrálneho depozitára z eurofondov. Zdokumentovali sme a opísali pamätné tabule, sochy, pomníky a pamätné miesta v Mikuláši za účelom čo najkompletnejšieho zoznamu, ktorý sprístupníme verejnosti na internetovej stránke mesta a vo forme brožúry.

Mesto priamo ročne organizuje desiatky kultúrno – spoločenských podujatí – ako Novoročný koncert, Oslobodenie mesta, Celonárodné oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom – 70. výročie, tradičné oslavy pri výročiach 1. mája, Žiadostiach slovenského národa, vstupu Slovenska do EÚ, SNP, Medzinárodného dňa vojnových veteránov, Dňa boja za slobodu a demokraciu, spomienkový a pietny akt počas Pamiatky zosnulých.

Inovovali sme aktivity v mestských častiach – Deň Okoličného a Stošíc, Ondrašovská fazuľa, Palúčanský deň. Z ďalších podujatí spomenieme Belopotockého Mikuláš, Deň matiek, Deň rodiny, Mosty Gesharim. Pripravili sme vedeckú konferenciu Sláva šľachetným či prezentáciu regiónu v hlavnom meste s názvom Liptovská kaviareň. Na pôde mesta sme zorganizovali odovzdávanie Ceny Vojtecha Zamarovského, nechýbajú tradičné a kvalitne obsadené Adventné koncerty.

Staráme sa a obnovujeme pamiatkové objekty – čistenie a opravy Hája Nicovôzrekonštruovali sme pamiatkový objekt Pamätník vojakom Červenej armády na Námestí osloboditeľov, v roku 2015 sme vymenili pamätné tabule na Materskej škole v Liptovskej Ondrašovej, na Štúrovej, v Palúdzke a v Demänovej. Mesto zabezpečilo výrobu bronzového odliatku busty generála M. R. Štefánika pred vstupom do Akadémie ozbrojených síl. Zrekonštruovali sme pamätníky v Bodiciach a Iľanove. Inovovali sme fašiangové tradície v meste a mestských častiach – zapojili sme do nich kluby seniorov. V spolupráci s galériou sme oživili Galerijnú záhradu.

Obnovujeme infraštruktúru športovísk
V rámci športu sme zaviedli Minibasketbalovú ligu mesta základných škôl, prezentovali mesto v rámci Športovej olympiády partnerských miest v Opave, organizujeme Mestskú športovú olympiádu pre žiakov a študentov. Zabezpečujeme slávnostné otvorenie Národného výstupu na Kriváň. Organizujeme Beh oslobodenia Bodíc, Ondrašovskú horičku, Medzinárodné preteky horských služieb, Veľkú cenu Demänovských jaskýň, Svetový pohár seniorov vo vodnom slalome, Športový deň zdravotne hendikepovaných a ocenenie Športovec roka.
V dvoch etapách sme zrekonštruovali sociálne zariadenia FC 34 Palúdzka. V roku 2015 sme vymenili starú palubovku v telocvični pri krytej plavárni, maľovali sme tiež steny a radiátory telocvične. Ďalšie opravy sme vykonali v šatniach. Skejtpark sa po modernizácii stal jedným z najmodernejších na Slovensku. Čiastočne sme obnovili infraštruktúru v areáli MFK Tatran. Modernizovali sme šatne v ŠK Demänová. Počas zimy sme vytvorili stopu na bežecké lyžovanie v trase existujúceho cyklochodníka, ľadovú plochu na Podbrezinách dostupnú za symbolickú cenu. Pre obyvateľov mesta sme zabezpečili bezplatné lyžovanie na vleku a zjazdovke s osvetlením v Iľanove.

(roky 2015 – 2016)

Staráme sa o kultúrne pamiatky

Mesto zodpovedne pristupuje k zachovávaniu kultúrneho dedičstva.
Radnica v uplynulých rokoch zabezpečovala rekonštrukcie viacerých pamiatkových objektov vo vlastníctve mesta. Pripravila projekt na obnovu budov Múzea Janka Kráľa a Pongrácovskej kúrie. Na statické zabezpečenie strechy jedinečnej židovskej synagógy sme poskytli 10 tisíc eur. Taktiež sme zrealizovali rekonštrukciu chodníka v lokalite bývalého židovského cintorína.
Postupne renovujeme národnú kultúrnu pamiatku pamätníka a vojnového cintorína na Háji  Nicovô.
Zrealizovali sme rekonštrukciu drevenej zvonice v Demänovej, ktorá bola zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Zrekonštruovali sme objekt Matice slovenskej na Nábreží Aurela Stodolu, ktorá získala po rokoch konečne vyhovujúce priestory pre svoju činnosť.

Radnica zachovala činnosť Posádkového domu armády, ktorý prenajalo na dva roky, aby tu mohlo  rozvíjať svoju činnosť Kino Nicolaus a viac ako 23 krúžkov, združení a neziskových organizácií.
Realizujeme tradičné mikulášske kultúrne podujatia, ktoré sa tešia obľube tisícok občanov a návštevníkov. Tradičnými podujatiami sa stali Belopotockého Mikuláš, Mikulášske leto, Stoličné dni a Mikulášsky jarmok. Sympatizantov si našlo aj podujatie Mosty Gesharim. Obnovili sme aj tradície konania fašiangov v meste a zemiakarské tradície prostredníctvom podujatia Švábkafest.

Mesto zorganizovalo celoslovenské oslavy významných podujatí, ktoré sú úzko späté s tradíciami a históriou mesta. Najvýznamnejšími boli 160. výročie Žiadostí slovenského národa, 5. výročie vstupu Slovenska do EÚ a 65. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom. Organizácia celoslovenských osláv výrazne prispela k prezentácii mesta v celoslovenskom meradle a k posilneniu národnej identity.

(roky 2007 – 2010)

Rozvoj v mestských častiach

Andice – Benice

Bodice

Demänová

Iľanovo

Liptovská Ondrašová

Nábrežie, Vrbica

Nezaradené

Okoličné

Palúdzka

Ploštín

Podbreziny

Staré mesto

Stošice

Vitálišovce

Archív

V archíve nie sú pridané žiadne položky.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu