Sociálne služby

V roku 2022 plánujeme:

Zavedenie novej sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (monitorovacie náramky pre seniorov).

Zapojíme sa do projektu zameraného na zakúpenie rôznych zdravotných pomôcok pre znevýhodnené osoby.

Plánujeme rekonštrukciu budov detských jaslí (hospodárska budova + budova s triedami), ktoré si už obnovu vyžadujú (70 roky začiatok prevádzky). Ak bude možnosť zapojíme sa do získania dotácie prostredníctvom projektov.

Zapojíme sa do menších projektov pre komunitné centrum – sociálna škôlka, občania bez prístrešia, ale aj pre zariadenie pre seniorov mesta.

Do starého komunitného centra zakúpime nové práčky.

Rok 2021 bol celý v covidovom duchu, v  oblasti sociálnej, sociálnych služieb sme sa museli riadiť vydanými opatreniami a prispôsobovať im činnosť. Napriek tomu sme sa snažili pomáhať tým najohrozenejším skupinám a všetkým obyvateľom mesta, ktorí o našu pomoc požiadali. V prvých mesiacoch roka sme sa zamerali na ochranu zdravia našich seniorov, ktorým terénne pracovníčky mesta v spolupráci s dobrovoľníkmi SČK a z radov obyvateľov mesta roznášali respirátory.

Prostredníctvom emailovej adresy osamelysenior@mikulas.sk sme zabezpečovali nákup potravín a liekov pre samožijúcich seniorov a občanov so zdravotným postihnutím.

Pokračovali sme v realizácii projektu Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš. Projektom sme mali zabezpečenú refundáciu mzdových nákladov na 15 opatrovateliek. Celková suma získaná z projektu 222 300 eur.

Zapojili sme sa do nového projektu Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš II a boli sme úspešní. S jeho realizáciou sme začali od 1. 12. 2021 a potrvá do 11/2023. Projekt bude tiež pokrývať mzdové náklady na 15 opatrovateliek v celkovej sume 244 800 eur.

Pokračovali sme v realizácii projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce. Projektom sú hradené mzdové náklady pre dve terénne sociálne pracovníčky a jednu terénnu pracovníčku. Projekt je zameraný na poskytovanie sociálnej pomoci a sociálneho poradenstva pre ohrozené skupiny obyvateľov a rómsku komunitu.

Pokračovali sme v realizácii projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou  MRK – II. fáza. Realizácia projektu bola Úradom vlády SR predĺžená  konca roka 2022. Projekt je zameraný na prácu s rómskou komunitou v komunitnom centre, zamestnáva garanta projektu, odborného pracovníka KC a asistenta odborného pracovníka.

Z ministerstva práce sme získali dotáciu na odmeny pre zamestnancov v sociálnych službách – za prácu počas II. vlny pandémie v sume 12 588 eur a dotáciu na nákup výživových doplnkov pre zamestnancov a klientov Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta vo výške 1 400 eur.

Pokračovali sme v poskytovaní sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách, pri dodržiavaní nastavených opatrení Covid. Prevádzka nocľahárne bola v 24 h režime (okrem leta) a v spolupráci s červeným krížom sme zabezpečovali dovoz teplých polievok.

Zabezpečovali sme umiestnenie osamelých seniorov do zariadenia sociálnych služieb, pomoc osamelým matkách s deťmi a sociálne poradenstvo.

Vykonávali sme funkciu osobitného príjemcu na výplatu prídavku na dieťa a dávky v hmotnej núdzi. Časť sumy z dávky v hmotnej núdzi je použitá na splátku dlhu mestu (nájom, poplatok za TKO). V roku bola splatená mestu prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu suma 26 067 eur.

Vykonávali sme funkciu opatrovníka na základe právoplatného rozhodnutia súdu, pre 7 plnoletých fyzických osôb, ktoré boli obmedzené na výkon spôsobilosti na právne úkony. Zúčastňovali sme sa pojednávaní na súde – zastupovanie maloletých ako kolízny alebo procesný opatrovník a pod.

Počas roka 2021 sme sa venovali agende bytovej, kde sa evidovali žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu, žiadosti o užívaný byt, o výmenu bytu a udeľovali sme súhlas k trvalému a prechodnému pobytu. Agenda sa vykonáva v spolupráci s oddelením správy bytov a nebytových priestorov. Táto agenda úzko súvisí s činnosťou komisie sociálnej a bytovej, ktorej predkladáme podané žiadosti a následne členovia komisie navrhujú pridelenia bytov a pod.

Komunitné centrum Hlboké – činnosť bola zameraná na všetky sociálne skupiny, prevažne pre rómsku komunitu. V KC sa poskytovalo sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc deťom pri vzdelávaní a zabezpečovali rôzne záujmové činnosti. Dopoludnia boli venované deťom od 3 – 6 rokov.

Otvorenie Komunitného centra

V auguste bolo slávnostne otvorená novostavba Komunitného centra. Následne bola budova zaregistrovaná v registri sociálnych služieb a činnosť začala v novej budove. Do starej budovy sa presťahovali terénne sociálne pracovníčky (do väčšieho priestoru) a plánujeme v nej rozšírenie už existujúcej práčovne. Nenávratný finančný príspevok na novostavbu bol 287 tisíc eur.

Poskytovali sme sociálne poradenstvo, pomoc a sprevádzanie občanov bez prístrešia, nezabudli sme na nich ani počas sviatkov, najmä na Vianoce, kde sme im pripravili vianočnú večeru s darčekmi.

(2021)

Realizovali sme projekt Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš, v rámci ktorého boli hradené mzdové náklady pre 15 opatrovateliek. Celková poskytnutá suma bola 222 300 eur, bez spolufinancovania mesta. Projekt trval 26 mesiacov, od 01. marca 2019 do 30. apríla 2021.

Naďalej fungovalo aj poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby, ktorá je plne hradená z rozpočtu mesta. Opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí poskytovalo priemerne 50 opatrovateliek pre 75 klientov.

Mesto Liptovský Mikuláš sa zapojilo do výzvy OP Ľudské zdroje, podanie žiadosti na projekt – Novostavba komunitného centra mesta Liptovský Mikuláš a získalo finančné prostriedky na realizáciu stavby vo výške 303 978 eur. Realizácia stavby bola v roku 2020 a v decembri 2020 sa uskutočnila kolaudácia.

V roku 2019 mesto získalo financie vo výške 9 000 eur na kúpu osobného motorového vozidla na opatrovateľskú službu.

Na prevádzku a činnosť zariadenia pre seniorov sme aj v roku 2019 a 2020 dostali finančný príspevok z ministerstva práce, ale finančné prostriedky poskytovalo aj mesto – ako príspevok zriaďovateľa z rozpočtu mesta. Tieto finančné prostriedky  boli  použité najmä na všeobecný materiál (čistiace a dezinfekčně prostriedky, jednorazové rukavice), interiérové vybavenie (vchodové dvere, dverová presklená zostava, protipožiarne dvere 3 ks, sedacia súprava a kreslá), revíziu a opravu výťahov, kompenzačné pomôcky, antidekubitné matrace a pod.

Poskytli sme finančné prostriedky 89 tisíc eur pre Spišskú katolicku charitu, ktorá poskytovala opatrovateľskú službu pre 28 klientov.

Mesto Liptovský Mikuláš poskytlo finančný príspevok aj Slovenskému Červenému križu na poskytovanie prepravnej služby pre občanov mesta vo výške 7 000 eur a Spišskej katolíckej charite na prevádzkové náklady Denného stacionára vo výške 14 351 eur

Náklady na prevádzku denných centier a činnosť klubov seniorov sú hradené z mestského rozpočtu. Mesto prevádzkuje 9 denných centier kde sa sústreďuje 10 klubov seniorov v jednotlivých mestských častiach. V roku 2019 bolo realizované – výmena sklobetónu a montáž plast. okien v DC Vajanského LM, nákup kosačky DC Vajanského LM, výmena svietidiel DC L. Ondrašová, čiastočná výmena okien DC Komenského LM  –  spolu v sume: 2982 eur. V roku 2020 – vymaľovanie, položenie krytiny v DC Vajanského LM, nové  kuchynské linky v DC Vajanského LM –  spolu v sume:  3579 €

Počas roka 2019 bol predložený návrh na rekonštrukciu budovy Detských jaslí Mikulášik na Komenského ulici,  ktorú zriaďovateľ odsúhlasil a vyčlenil na projektovú dokumentáciu finančné prostriedky. Projekt je zameraný na zateplenie budovy, rekonštrukciu vonkajšieho i vnútorného priestoru, opravy, vytvorenie väčšej kuchyne, premiestnenie kancelárie ekonomicko-hospodárskeho  pracovníka, rekonštrukcia práčovne, výmena elektroinštalácie a pod. V budúcnosti, pokiaľ bude vydaná výzva uvedeného charakteru mesto sa bude uchádzať o finančné prostriedky na realizáciu projektu.

Aj v roku 2019 a 2020 mesto pokračovalo vo výkone funkcie opatrovníka na základe právoplatného rozhodnutia súdu 8 plnoletým fyzickým osobám, ktoré boli obmedzené spôsobilosti na právne úkony.

Aj v rokoch 2019 – 2020 vykonávalo funkciu inštitútu osobitného príjemcu (IOP) na dávku v hmotnej núdzi (s príspevkom na bývanie) pre 29 občanov mesta r. 2019 a r. 2020 to bolo pre 34 obyvateľov Prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu bolo zaplatených (vymožených) mestu 25 tisíc eur a v roku 2020 30 tisí ceur eur. Uvedená suma bola poukázaná na bežný nájom, splátky dlhu nájmu a na miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

V januári 2020 bol spustený projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II), s datovaním od septembra 2019 a v roku 2020 boli mestu refundované náklady vynaložené do konca roka 2019 na mzdy a odvody TSP. Ide o v podstate o pokračovanie projektu terénnej sociálnej práce do ktorého sa mesto zapája už niekoľko rokov. Cieľom projektu NP TSP II je zvyšovanie kvality sociálnych služieb, podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce v obciach, zvyšovanie dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti. Mesto získalo finančné prostriedky na výkon terénnej sociálnej práce pre dve terénne sociálne pracovníčky a jednu terénnu pracovníčku. Prostriedky boli poskytnuté na mesačnú celkovú cenu práce (mesačná mzda vrátane poistného) pre uvedené pracovníčky, na telekomunikačné služby, cestovné náklady a kancelárske potreby súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce. Celkové výdavky projektu v roku 2019 boli vo výške 30240 z toho dotácia vo výške 25 291 eur a finančná spoluúčast‘ mesta činila 4 949 eur (časť týchto nákladov bude v roku 2020 refundovaná). V rámci tohto projektu sa pomoc poskytuje v 6 lokalitách so zvýšenou koncentráciou MRK.

V roku 2020 – od februára mesto začalo realizovať Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – II. fáza, do ktorého sme sa zapojili prostredníctvom výzvy z MV SR – Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Trvanie projektu je do 31.12.2021. Projekt je zameraný na preventívne aktivity a vzdelávaciu činnosť pre obyvateľov MRK.

V roku 2020 sme v rámci našej práce zameranej na rôzne skupiny občanov riešili situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19: (v rámci sociálnych služieb)

-V I. vlne sme prostredníctvom terénnych pracovníčok a v spolupráci so SČK roznášali rúška pre seniorov a zdravotne postihnutým osobám. Roznieslo sa cca 5700 rúšok.

-V spolupráci so SČK sme zabezpečovali nákup potravín a liekov pre túto skupinu

-Vytvorili sme horúcu linku a emailovú adresu – osamelysenior@mikulas.sk

-Získali sme dotáciu na humanitárnu pomoc z MPSVR SR – na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb (pre ZPS a DSS a nocľaháreň). Na nákup výživových doplnkov (vitamín D3 a Zinavit) v sume 20eur/osoba.

-Získali sme tzv. pandemické odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb  za I. vlnu pandémie. Ide o dotáciu  na podporu rozvoja sociálnych služieb z MPSVR SR (domáca opatrovateľská služba, ZPS a DSS, KC, TSP a nocľaháreň) v sume 53 075 eur.

-Nastavili sme fungovanie nocľahárne na 24 h (bežná prevádzka je od 18 – 08 h).

-Zabezpečili sme v spolupráci s SČK potravinovú pomoc a teplé polievky pre občanov bez prístrešia.

(2019 – 2020)

Začali sme poskytovať príspevok na prevádzku prepravnej služby pre obyvateľov mesta. Pokračovali sme v podpore domácej opatrovateľskej služby pre obyvateľov a poskytovali sme finančnú podporu pre charitu. Vďaka inštitútu osobitného príjemcu sa podarilo splácať pohľadávky, ktoré mestu vznikli od neplatičov na daniach, odpadoch či nájomnom (v roku 2017 19 tisíc eur). Prostredníctvom grantovej výzvy sme podporili 14 organizácií zdravotne znevýhodnených obyvateľov. Pravidelne organizujeme vianočnú kapustnicu pre bezdomovcov, na ktorú sme získali peniaze z nadácie. V Komunitnom centre sme zakúpili didaktické pomôcky pre sociálnu škôlku. V zariadení pre seniorov sme kompletne vymenili kuchynské linky a zariadenia a zakúpili sme pomôcky pre klientov či inštalovali elektronického vrátnika. Detské jasle získali financie na rekonštrukciu kočikárne. Modernizujeme denné centrá a do roku 2019 pokračujeme v projekte terénna sociálna práca. V roku 2018 sme začali s prípravou komplexnej stratégie riešenia bezdomovectva v mesta. Tiež začíname so zavádzaním štandardov kvality v sociálnych službách.

(roky 2017 – 2018)

Zapojili sme sa do projektu pre poskytnutie pôdy na jej obrábanie a pestovanie plodín sociálne slabšími obyvateľmi, respektíve dôchodcami. Využili sme aj možnosti národného projektu terénnej sociálnej práce, ktorú robia dve terénne sociálne pracovníčky a jedna terénna pracovníčka. Poskytujú poradenstvo a pomoc rodinám a jednotlivcom, projekt potrvá do roku 2019.

Predložili sme na schválenie všeobecne záväzné nariadenie, ktoré oslobodzuje od dane za psa pre daňovníkov s rôznymi diagnózami. Zavádzame možnosť odpracovať si dlh voči mestu formou dobrovoľníckej činnosti. V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb sme zakúpili antidekubitné podložky a fixačné pásy, vymenili sme antidekubitné matrace a zakúpili kreslo s jedálenskou doskou, parný čistič na dezinfekciu priestorov, evakuačné podložky. Z bezpečnostných dôvodov sme vymenili zárubne a dvere, odstránili sme nepoužívané komíny. V roku 2016 sme zrevitalizovali priestory spoločenskej miestnosti a kaplnky. Za roky 2014 – 2016 sme takto investovali 15-tisíc eur.

Počas dvoch mesiacov zimy 2016 sme zabezpečili vybudovanie stanu pre ľudí bez domova, palivo na vykurovanie stanu a cez víkendy čaje a kávu pre sociálne slabých. Mesto v roku 2015 získalo ocenenie Oskar bez bariér za projekt sociálna škôlka, za odstraňovanie bariér u sociálne slabších rodín s deťmi. Z grantu vyššieho územného celku sme zakúpili stolnotenisové stoly a zorganizovali turnaj pre rómske rodiny.
Každoročne organizujeme fašiangovú zábavu pre kluby seniorov v Dome kultúry. V Demänovej sme zrekonštruovali zariadenie a priestory pre klub seniorov a v Klube seniorov Iľanovo sme zabezpečili brúsenie parkiet, vymaľovanie a výmenu okien. Založili sme nové denné centrum. V každom klube seniorov postupne vymieňame a dopĺňame interiérové vybavenie. V rámci projektu Aktívne starnutie seniorov sme vybavili kluby počítačmi. Poskytli sme im sálu Domu kultúry na rozličné podujatia. V Dome kultúry Palúdzka sme zorganizovali odbornú prednášku.

Spracovali sme strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta na obdobie 2015 – 2020. V priestoroch mestského úradu každoročne organizujeme spolu s charitatívnymi organizáciami a manželmi Perašínovcami vianočnú kapustnicu pre ľudí bez strechy nad hlavou. Spolu so Slovenským červeným krížom pracujeme na vydávaní balíčkov pre obyvateľov a rodiny v hmotnej núdzi.
Prostredníctvom mestskej polície sme zrealizovali projekty, ktoré zvýšia bezpečnosť obyvateľov Mikuláša. Ďalšie rozvojové projekty slúžia na spoluprácu a zlepšenie života komunít a marginalizovaných skupín, ako je obnova a rozšírenie kamerového systému, nové bicykle pre cyklohliadky či podiel na projekte mladý ochranca poriadku.
(roky 2015 – 2016)

Komplexné sociálne služby, zdravotná starostlivosť a dôstojná staroba

Mesto vypracovalo Komunitný plán, ktorý rieši poskytovanie komplexných sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a dôstojné prežívanie staroby pre svojich občanov. Cieľom Komunitného plánu je neustále zvyšovať kvalitu života zdravotne postihnutých spoluobčanov, seniorom, rodinám s deťmi a občanom v nepriaznivej sociálnej situácii.

Radnica zrekonštruovala Klub seniorov v Okoličnom, podporuje činnosti klubov seniorov v jednotlivých mestských častiach, pravidelne organizuje kultúrne podujatia a poznávacie zájazdy pre seniorov. Zabezpečili sme aj zavedenie internetu do klubov seniorov a ich vybavenie počítačovou technikou. Naši dôchodcovia starší ako 65 rokov môžu využívať zvýhodnené cestovné v MHD vo výške 3 centy, taktiež zľavnené vstupy do Aquaparku Tatralandia.
Mesto pravidelne dotuje neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby – Spišskú katolícku charitu a Evanjelickú diakóniu. Radnica dobudovala vonkajší areál Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb v Liptovskom Mikuláši.
V rámci projektu „Mesto bez bariér“ mikulášska radnica odstraňuje bariéry  a napomáha tak ku skvalitneniu života znevýhodnených občanov. Vydali sme  mapu pre imobilných občanov a turistov, podporujeme miestne kluby zdravotne postihnutých a zapájame telesne postihnutých spoluobčanov do verejného a spoločenského života.

Patričnú pozornosť venuje vedenie miestnej radnice aj Rómom žijúcim na území mesta. Pripravili sme strategický dokument „Komplexná stratégia riešenia problémov rómskej komunity v meste Liptovský Mikuláš na roky 2009 – 2013“. Stratégia určuje ciele a úlohy mesta pri riešení problémov tejto skupiny obyvateľov. Samospráva ich aktívne napĺňa. Zabezpečili sme dlhodobú a systematickú terénnu sociálnu prácu v rómskej komunite. Vytvorili sme trvalé pracovné miesta pre príslušníkov rómskej komunity v nocľahárni a Komunitnom centre „Nový svet“ v Hlbokom.

(roky 2007 – 2010)

Rozvoj v mestských častiach

Andice – Benice

Bodice

Demänová

Iľanovo

Liptovská Ondrašová

Nábrežie, Vrbica

Nezaradené

Okoličné

Palúdzka

Ploštín

Podbreziny

Staré mesto

Stošice

Vitálišovce

Archív

V archíve nie sú pridané žiadne položky.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu