Investičný rozvoj

2022

Bezbariérové úpravy-Priebežná, prepojovací chodník Žiarska, výjazd ku priechodu Okoličné

Cesty-príjazd ku bytovke Hurbanova 1243, Tatranská, vpusť Borbisova 382/3, úprava a odvodnenie garáže Nábrežie, zjazd od privádzača ku Kauflandu, úprava Guothova 1280.

Odstavné plochy-Hurbanova 1491/14, Lenkova, Žiarska 604/6, Iľanovo pri cintoríne, Lounská, Jefremovská 613/614, Pod slivkou, Komenského 1483/20, Chalupkova, Vrbická/Kollárova, Jesenského, Stodolova, Pltnícka.

(2022)

Investičné akcie za jednotlivé roky:

2019

rekonštrukcia komunikácie Iľanovo ul. Porubská,
chodník k detskému ihrisku ul. Štefánikova,
chodník a vstup do plavárne,
asfaltový chodník pri Matici Slovenskej,
vstup do pešej zóny komplexná rekonštrukcia (pri Centrume),
realizácia chodníka k detskému ihrisku ul. Jabloňová,
rekonštrukcia chodníka na ul. Štefánikovej,
rozšírenie parkoviska ul. Kollárova,
parkovacie plochy cintorín Demänová,
výjazd z kasární na ul. Hurbanovu,
parkovisko Vrlíkova BD 1884, 1799,
parkovacie miesta a odvodnenie ul. Hurbanova,
parkovacie plochy ZUŠ,
Spevnené plochy ul. Štefánikova,
Chodník Pod Dielom Ondrašová,
Chodník Vrbická 1894.

2020

chodník ul. Revolučná pri Lidl – odvodnenie + nový
chodník ul. Dubová,
chodník ul. Žiarska výstupište stredná zastávka MAD,
rozšírenie ul. Hrušková,
chodník ul. Kláštorná,
parkovisko a chodník ul. Lipová,
chodník medzi BD ul. Palúčanská,
chodník ul. Palúčanská pri COOP Jednote,
chodník ul. Dlhá,
vjazd ul. Guothova ku BD,
spevnené plochy Papuča,
prepojenie chodníka ul. Kpt. Nálepku – Družstevná,
oprava parkoviska Moyzesova,
oprava mosta ponad Smrečianku ul. Dubová,
oprava chodníkov ul. Komenského,
oprava chodníka ul. Žiarska, výstupište dolná zastávka výstup,
rekonštrukcia parkoviska pred BD č. 17 u. Štefánikova,
rekonštrukcia parkoviska pred BD č. 19 u. Štefánikova,
rozšírene parkoviska ul. Hrušková,
oprava chodníka pri BD ul. Žiarska,
oprava chodníka ul. Revolučná,
parkovisko pri BD č. 17 ul. Čsl. brigády.

2021

bezbariérová úprava priechod pre chodcov ul. Žiarska – str. zastávka,
oprava dlažby a odvodnenie Nám. osloboditeľov Vetva 1 západ,
parkovacie plochy ul. Morušová,
parkovacie plochy Veľká kolónia predná časť,
parkovacie plochy Veľká kolónia zadná časť,
parkovacie plohcy MŠ Vranovská,
pokládka krytu ihrisko MŠ L. Ondrašová,
spevnenenie zosuvného svahu Okolične ul. Smrečianska pri priecestí,
obnova krytu chodníka ul. Pongrácovská,
obnova krytu chodníka ul. Kollárova vnútroblok,
oprava chodníka Garbiarska pred R66,
parkovacie plochy ul. Hurbanova 1498,
chodník ul. Štefánikova – prepoj na chodník ku II/584,
chodník ul. Hurbanova – prepoj na Jesenského,
mikrokoberec ul. Glejárska,
chodník pri Matici ul. Majerska,
nábeh na lávku ponad Váh pri cyklochodníku Okoličné,
chodník na ul. Jefremovskej,
chodník ul. Vrbická,
zbúranie bet. schodov a vytvorenie štrkovej plochy MŠ Palúčanská.

Okrem toho

  1. Reforma MAD – nové autobusy,
  2. Nákup vianočnej výzdoby – 2021 a 2022,
  3. Zberové vozidlo kuka voz
  4. Rekonštrukcia podchodu Textilná,
  5. Merače rýchlosti Ondrašová
  6. Informačné tabuľky na kultúrne pamiatky – Historický kompas
  7. Navigačný systém a sledovanie obsadenosti parkovacích miest parkovisko Katolícky dom
  8. Bikepark Háj Nicovô

 

Prakticky sme zavádzali inteligentné riešenia. Zaviedli sme smart parkovací systém na platených parkoviskách v meste. V roku 2018 inštalujeme inteligentné priechody pre chodcov na Hodžovej, Borbisovej, Obslužnej a Dubovej. Pribudnú aj nové autobusové prístrešky. V roku 2018 opravíme chodníky na Bellovej, Kollárovej, Vrbickej, Hradišskej a kpt. Nálepku. Už sme urobili bezbariérový chodník na Vrbickej a čaká nás chodník od križovatky pri Jánošíku po diaľničný privádzač.

Zrekonštruovali sme cestu ku cintorínu vo Vitálišovciach, Hurbanova, prístup k detskému ihrisku pri Verone sme už urobili, obnovili sme cesty a kontajnerové státia na Nábreží 4. apríla, Jilemnického, obnova sa dotýka aj Bernolákovej v centre a Senickej na Podbrezinách. Chodník pribudol na Novej pri Lidli, ale aj v centre Iľanova. Po zavedení zelenej vlny pracujeme na zlepšení dopravy, na križovatke z Podbrezín na cestu I/18 inštalujeme semafory. Odbremenili sme frekventovanú križovatku v Okoličnom od tranzitnej dopravy.

Na Župnom dome sme obnovili hodiny a balkón, zrekonštruovali sme fasádu Centra Kolomana Sokola. V kultúrnych domoch sme rekonštruovali interiéry (Ploštín, Iľanovo, Bodice, Demänová, Liptovská Ondrašová). Na ihriskách pribudli fitnes prvky. Ďalšími smart riešeniami boli toalety pre psov, tabuľky prejdi bezpečne či ochrana kmeňov stromov pri kosení. (roky 2017-2018)

V oblasti získavania externých zdrojov sme boli mimoriadne úspešní. Za dva roky sme získali 4,3 milióna eur. Zmodernizovali sme skejtpark v Lipovskom Mikuláši za 40-tisíc eur, zrekonštruovali zariadenie Domu kultúry za vyše 700-tisíc eur. Za 30-tisíc sme postavili dve odpočívadlá pri cyklochodníku. Na druhú etapu výstavby cyklochodníka v dĺžke 1,4 kilometra od Jánošíka do L. Ondrašovej sme získali 383-tisíc eur. Na rómske občianske hliadky sme získali 117-tisíc eur. Ďalšie financie išli na revitalizáciu Parku Margity Dobrovičovej na sídlisku Nábrežie. Na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu, teda jej zateplenie, výmenu okien, zateplenie strechy a stropu nad suterénom, vyregulovanie vykurovania a výmena svietidiel, sme získali 2 milióny eur. Ďalších 1,5 milióna eur sa nám podarilo získať na rekonštrukciu zimného štadióna.

Rekonštrukcia a vybavenie telocviční pri základných školách Okoličianska a Demänovská ulica bola financovaná sumou 66-tisíc eur z externých zdrojov. Na sklonku roka 2016 sme boli úspešní v žiadosti na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, na ktorý dostaneme vyše 700-tisíc, na rozšírenie kamerového systému máme 50-tisíc eur, čím opäť zvýšime bezpečnosť obyvateľov Mikuláša.

Zrekonštruovali sme Kultúrne domy v Palúdzke, Beniciach, Ploštíne aj Iľanove, Demänovej či v Liptovskej Ondrašovej. Vyčlenili sme financie na obnovu častí pamiatkových objektov ako je Pongrácovská kúria, Hodžova fara či Župný dom.

Prostredníctvom nášho oddelenia sme vybavili financie z eurofondov a Štátneho fondu rozvoja bývania za dva roky v hodnote 3,6 milióna eur. Za tieto peniaze sa zmodernizovali a zateplili bytovky, v ktorých sa nachádza vyše 1100 bytov.

Zabezpečili sme rozsiahlejšie úpravy ciest, chodníkov a rozširovanie parkovacích miest za takmer 400-tisíc. V roku 2015 sme vymenili kryt chodníka pri Materskej škole Stodoláčik, nový asfalt dostala Opavská, prístupová cesta do Základnej školy Janka Kráľa. Zrekonštruovali sme Cestu hrdinov od železničnej trate po parkovisko na Háji. V roku 2016 sme robili bezbariérové úpravy chodníkov na Žiarskej, Dubovej, Hodžovej, Okoličianskej a Agátovej. Komplexná rekonštrukcia chodníka vrátane odstavnej plochy pre autá sa robila na Čsl. brigády. Zrekonštruovali sme chodníky na Revolučnej, Rachmaninovom námestí, Žiarskej pri autobusovej zastávke, Okoličianskej. Nový povrch dostala Kukučínova, Parková, Bodická, Dechtárska, Gaštanová a Vitálišovská. Rozšírili sme parkoviská na Hurbanovej, obnovili chodník od lávky ponad Demänovku po ulicu Za bocianom a za Okresným úradom životného prostredia. Dôležitým počinom bola zelená vlna na ceste I/18 a kvôli zvýšeniu bezpečnosti sme inštalovali dva nové radary v Demänovej a na Borbisovej.
(roky 2015 – 2016)

Radnica zabezpečila prípravu nového územného plánu, ktorý určuje hlavné smery urbanistického rozvoja centra mesta a mestských častí. Reaguje už aj na nové dopravné požiadavky v súvislosti s prekládkou železničnej trate južne od diaľnice D1 a počíta s preložením štátnej cesty I /18. Nový územný plán navrhuje rozvoj Liptovského Mikuláša na najbližších 20 rokov vo všetkých oblastiach. Sú tu pripravené rozvojové plochy pre šport a rekreáciu v Demänovej, v Palúdzke – Liptovská Mara, v Ráztokách a Stošiciach.  Pre rozvoj bývania sme pripravili nové možnosti najmä na voľných nezastavaných plochách severne od železnice. S novou výstavbou počítame v miestnych častiach Iľanovo, Ploštín, Andice, Benice, Ondrašová, Vitálišovce, Stošice.

Prebudovanie križovatky pri hoteli Jánošík na moderný kruhový objazd prispelo nielen k zlepšeniu plynulosti dopravy, no najmä k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v meste.
Práve od hotela Jánošík by mal v budúcnosti viesť 4,3 km dlhý cyklochodník. Radnica pripravila projektovú dokumentáciu na jeho výstavbu, vysporiadala pozemky a podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške milión eur. Chodník budú môcť využívať občania na prechádzky, korčuľovanie a cyklistiku, v zime si ho užijú aj bežkári.

Vedenie nášho mesta dáva dôraz aj na rekonštruovanie ulíc a chodníkov, o čom svedčia ukončené práce na Kollárovej ulici, Ulici 1. mája, Nešporovej ulici. Nový šat dostali aj  ulice Nešporova, Zádvorie, Potočná , Odbojárov, Riečna a ďalšie. Pripravené sú tiež projekty na opravy a rekonštrukcie Štúrovej, Školskej, Tranovského a výmena dlažby na Námestí osloboditeľov, ktoré budú financované z eurofondov.

V Liptovskom Mikuláši pribudli aj nové parkovacie miesta. Odstavným plochám sa potešili motoristi na ulici Kemi na Podbrezinách, rekonštrukcii parkovísk neunikli ani ulice Jilemnického, Kollárova a Čsl. Brigády a pri mestskom úrade. Nové parkovacie miesta poslúžia aj návštevníckom mestského úradu. (roky 2007 – 2010)

Rozvoj v mestských častiach

Andice – Benice

Bodice

Demänová

Iľanovo

Liptovská Ondrašová

Nábrežie, Vrbica

Nezaradené

Okoličné

Palúdzka

Ploštín

Podbreziny

Staré mesto

Stošice

Vitálišovce

Archív

V archíve nie sú pridané žiadne položky.

Sme tu pre občanov

Obráťte sa na nás s podnetmi a sťažnosťami. Požiadajte o informácie o činnosti, alebo nám jednoducho zanechajte svoj názor.

Zvážime Vašu žiadosť

Pre návrhy a sťažnosti, ako aj žiadosti o informácie nás kontaktujte.

Menu